Трансфер на студии на ИБЕ

IBI_TRANSFER

Изградете ја вашата иднина и дозволете ни да ве водиме низ светот на бизнисот!

Доколку припаѓате на некоја од следниве категории, Институтот за бизнис економија (ИБЕ) ви нуди можност за трансфер на студиите:

Студирате истовремено на повеќе студиски програми од различни специјалности и изучувате дополнителни курсеви

Побрзо напредувате во студиите

  • Сакате да ги продолжите студиите на друга високообразовна установа ако високообразовната установа на која сте биле запишани престанала да работи
  • Сакате да преминете од една на друга студискa програма и насока, од една на друга високообразовна установа или во рамките на ИБЕ и притоа ги користите погодностите на кредит системот
  • Сакате да ги продолжите студиите доколку истите сте ги прекинале под услови определени со статутот на ИБЕ
  • Сте странски студент и не сте успеале да се запишете на ИБЕ заклучно со последниот рок за запишување во оваа студиска година поради незавршена постапка за нострификација на свидетелства и дипломи стекнати во странство
  • Од оправдани причини (болест, смрт на потесен член на семејството) не сте успеале да се запишете на ИБЕ заклучно со последниот рок за запишување во оваа студиска година.

За подетални информации во однос на трансферот јавете се на: 02 2402 162 и 2402 160.

Институтот за бизнис економија Ви нуди:

  • Едногодишни и двегодишни магистерски студии на насоките Економија за бизнис и Финансиски менаџмент
  • Признавање на испити при трансфер од друга високообразова институција
  • 500 евра/семестар
Follow by Email
Facebook
Instagram